Regulamin
sklepu internetowego

§ 1 Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy DOMAT, dostępny pod adresem internetowym
  www.domat24.pl/shop/, prowadzony jest
  przez Antkowiaka Jarosława prowadzącego działalność gospodarczą
  pod firmą DOMAT Jarosław
  Antkowiak
  , wpisaną do Centralnej
  Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
  prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP:
  6961732210, REGON: 382185992

 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i
  do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady
  korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania
  Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem
  Sklepu.

§ 2 Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę
  w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio
  z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca
  działalność gospodarczą pod firmą DOMAT Jarosław
  Antkowiak z siedzibą w Krobi (63-840), ul. Powstańców
  Wielkopolskich 95c, NIP: 6961732210, REGON: 382185992, e-mail:
  sklep@domat24.pl, będącą jednocześnie właścicielem Sklepu
  Internetowego.

 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem
  Sklepu.

 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka
  organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa
  przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu
  działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod
  adresem internetowym www.domat24.pl/shop/

 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w
  ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w
  ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z
  wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków
  porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy
  włącznie.

 7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą
  Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia
  Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

 9. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są
  dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego
  Zamówieniach w Sklepie.

 10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie,
  umożliwiający utworzenie Konta.

 11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w
  Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności
  poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków
  Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne
  są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje
  możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w
  szczególności ilości produktów.

 13. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca
  przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo
  zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu
  internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też –
  stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę
  o dzieło.

 15. Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do
  piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 16. Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na
  dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem
  Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu. Dostawa nie obejmuje
  usługi wniesienia towaru.

 17. Dostawca – oznacza firmę kurierską, z którą
  współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów.

 18. Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub
  innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie
  Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do
  Konta Klienta w Sklepie Internetowym.

 19. Login – oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez
  niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych,
  cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta
  Klienta w Sklepie Internetowym. Login jest właściwym adresem
  poczty elektronicznej Klienta.

 20. Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub
  innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie
  Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do
  Konta Klienta w Sklepie Internetowym.

§ 3 Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: ul. Powstańców Wielkopolskich 95c, 63-840 Krobia

 2. Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@domat24.pl

 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 65 573 86 58

 4. Numer fax Sprzedawcy 65 573 86 58

 5. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy PL 77 1090 1258 0000 0001 4208
  5994

 6. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i
  numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

 7. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w
  godzinach: Pn-Pt: 7:00-17:00, So: 7:00-13:00

§ 4 Wymagania techniczne

Do
korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz
składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką
  internetową typu Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari,

 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

 3. włączona obsługa plików cookies,

 4. zainstalowany program FlashPlayer.

§ 5 Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie
  ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w
  funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym
  działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu
  internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta.
  Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w
  asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie
  z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych
  danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację
  Zamówienia bez zakładania Konta.

 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami
  brutto (uwzględniają podatek VAT).

 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa
  się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport,
  dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany
  na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w
  chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

 5. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług
  na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna
  cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.

 6. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając,
  na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny,
  informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o
  opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych
  kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

§ 6 Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz
  rejestracji.

 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła
  ustanowionych w Formularzu rejestracji.

 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez
  ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto
  poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w
  szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie
  na adresy podane w § 3.

 5. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych
  osobowych w celach marketingowych nie warunkuje możliwości
  zawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną
  usługi Prowadzenie Konta Klienta. Zgoda może być w każdej chwili
  cofnięta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia
  Klienta. Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na
  adres Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 7 Zasady składania Zamówienia

W
celu złożenia Zamówienia należy:

 1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);

 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie
  kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka” (lub
  równoznaczny);

 3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia
  bez rejestracji;

 4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji
  – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy
  Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu,
  wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać
  dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

 5. kliknąć przycisk “Przejdź do kasy”

 6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności
  od sposobu płatności, zaakceptować niniejszy regulamin kliknąć
  przycisk „Kupuję i płacę”, opłacić zamówienie w określonym
  terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

§ 8 Oferowane metody płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

  1. Płatność przy odbiorze

  2. Płatność za pobraniem

  3. Płatność przelewem modułem „Przelewy24”

       2. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

§ 9 Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje
  po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą
  Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7
  Regulaminu.

 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego
  otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji.
  Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji
  następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej
  wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres
  poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej
  oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu
  do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą
  otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje
  zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 3. W przypadku wyboru przez Klienta:

 1. płatności przelewem albo płatności elektronicznych, Klient
  obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni
  kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym
  razie zamówienie zostanie anulowane.

 2. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany
  jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

 3. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient
  obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w
  terminie 3 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki
  do odbioru.

 1. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty,
  Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w
  jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w
  sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

  a.
  W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy,
  terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
  b.
  W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy,
  Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami
  lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu
  całego zamówienia.

 2. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w
  następujący sposób:

 1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub
  płatności elektroniczne – od dnia uznania rachunku bankowego
  Sprzedawcy.

 2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem –
  od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,
  7.
  W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu,
  Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie
  wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru
  Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez
  przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie
  składania zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

  8. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
  9. Dostawa
  Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży
  stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za
  transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane
  Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty
  dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w
  chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową
  Sprzedaży.

  10. Odbiór
  osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

§ 10 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez
  podania jakiejkolwiek przyczyny.

 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia
  Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż
  przewoźnik.

 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są
  dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w
  ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

 4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu
  Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w
  ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.

 5. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy
  oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu
  odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta
  oświadczenia przed upływem tego terminu.

 6. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty,
  faxem bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia
  na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na
  stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały
  określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na
  formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
  Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o
  prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

 7. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą
  elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na
  podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania
  oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

 8. Skutki odstąpienia od Umowy:

 1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę
  uważa się za niezawartą.
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi
  niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia
  otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy,
  wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty
  dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających
  z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż
  najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

 3. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych
  metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w
  pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się
  na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z
  żadnymi kosztami.

 4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu
  otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu
  jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi
  wcześniej.

 5. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w
  niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od
  dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy.
  Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed
  upływem terminu 14 dni.

 6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty
  zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten
  nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

 7. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu
  wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to
  konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania
  Produktu.

 8. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie
  przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana,
  wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca
  zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w
  zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie
  można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów
  higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

 3. w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu
  zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

 4. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę
  za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez
  rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez
  Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

 5. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku
  finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które
  mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,

 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po
  dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie
  połączone z innymi rzeczami,

 7. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub
  wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym
  opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

 8. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem
  umowy o prenumeratę,

 9. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku
  materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za
  wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia
  od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa
  odstąpienia od Umowy,

§ 11 Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient
  ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w
  kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony
  wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na
  podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy lub przy
  wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego,
  udostępnionego przez Sprzedawcę na jednej z podstron Sklepu.

 4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady,
  okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta
  składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą
  towaru.

 5. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać
  na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.

 6. W przypadku, gdy na produkt została udzielona gwarancja, informacja
  o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w
  Sklepie.

§ 12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez
  Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i
  dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne
  są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych
  (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do
  których zadań statutowych należy ochrona konsumentów,
  Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod
  następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i
  Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości
  skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i
  dochodzenia roszczeń:

 1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego
  sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15
  grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z
  późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z
  Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

 2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego
  inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15
  grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z
  późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w
  sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a
  Sprzedawcą.

 3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia
  sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej
  pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub
  organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy
  ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie
  Konsumentów Polskich).

§ 13 Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za
  pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

 2. Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce
  prywatności.

 3. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za
  pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji
  Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w
  celu marketingowym.

 4. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą
  być:

 1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze
  sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską,
  Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu
  przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na
  zlecenie Administratora.

 2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze
  sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą
  Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu
  podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie
  internetowym.
  4.
  Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich
  poprawiania.
  5.
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie
  wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia
  Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże
  umowy.

§ 14 Postanowienia końcowe

1.
Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku
polskim.

2.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z
ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów
płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na
realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie
Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W
sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie
powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności:
Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

5.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed
dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na
podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania
zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w
terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu.

6.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 16.09.2019 r.

SklepKontoGóra
Szukaj